CZŁONKOWSKA POLITYKA FIRMOWA
Kierownictwo spółki MIDI EUROPE zdefiniowało swoją politykę firmową i stwierdziło, że ta polityka:
 
 - jest korzystna dla osiągnięcia celów firmy, dla charakteru i wpływów środowiskowych przy jej działalności, produkcji albo usługach;
- jest adekwatna do charakteru i zakresu ryzyka firmy;
- zawiera zobowiązanie nieustannego ulepszania, zapobiegania zanieczyszczeniom; zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym;
- zawiera zobowiązanie przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych i innych, do których zobowiązuje się firma, a które dotyczą określonych aspektów środowiska naturalnego i ryzyka mającego wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo na stanowiskach pracy;
- udostępnia ramy referencyjne do określenia i badania celów firmowych;
- jest udokumentowana, aplikowalna i aktywnie aktualizowana;
- są z nią zapoznane wszystkie osoby, które pracują dla firmy albo w jej imieniu;
- jest do dyspozycji ogółu i wszystkich zainteresowanych stron;
- jest systematycznie kontrolowana, aby nieustannie odpowiadała wymaganiom firmy.

CZŁONKOWSKA POLITYKA FIRMOWA
(jakość - bezpieczeństwo – środowisko naturalne)

 Spółka MIDI EUROPE przedstawia referencyjne miejsce dla Włoch, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Serbii, Czarnogóry, Rumunii, Polski, Słowacji, Węgier i Republiki Czeskiej w grupie ISUZU Motors Limited, spółce ponadnarodowej, w której zobowiązali się oni utrzymywać i chronić środowisko naturalne oraz chronić swoich pracowników. W inspiracji misją spółki ISUZU Motors Limited " wytwarzać jak najlepsze samochody na olej napędowy, wyroby o najwyższej jakości, z odpowiednią uwagą i stała troską o środowisko naturalne za pośrednictwem nowoczesnej technologii silników Diesla", spółka MIDI EUROPE stawia sobie za cel zapewnienie pełniej zgodności świadczonych usług z wymaganiami swoich Klientów, jeżeli chodzi o dotrzymywanie wymagań legislacyjnych, dokładności i elastyczności w kontaktach z Klientami.
Kierownictwo jest przeświadczone, że sprawy firmowe musi załatwić przyjmując nowoczesne zasady Całkowitej Jakości i Nieustannego Ulepszania. Dlatego jakość jest uważana za wartość strategiczną dla osiągnięcia efektywności firmy i jest kontrolowana w czasie wszystkich czynności produkcyjnych z uwzględnieniem profilaktyki. Kierownictwo jest też świadome konieczności wykonywania swojej misji z przestrzeganiem wymagań i obowiązujących przepisów i z zamiarem zmniejszenia zanieczyszczenia i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.
Jakakolwiek działalność firmowa ma wcześniej ustalone cele:
 
- produkować wyroby i świadczyć usługi, które w pełni zaspokoją wymagania Klienta z punktu widzenia niezawodności, przestrzegając ograniczeń prawnych w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa pracy;   
- korzystać z dostępnych technologii do nieustannej poprawy pracy, efektywności produkcji, zmniejszenia zanieczyszczaniu i przeciwdziałania wypadkom i chorobom zawodowym;
- poprawiać poziom zaufania z Klientem;
- kontynuować nieustanną poprawę kwalifikacji pracowników w tej dziedzinie;
- identyfikować i analizować wpływy na środowisko naturalne i aktualizować ocenę ryzyka związanego z działalnością;
- podejmować odpowiednie działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie środowiska naturalnego pomiędzy autoryzowanymi sprzedawcami, sprzedawcami, sprzedawcami części zamiennych i warsztatami, które współpracują ze spółką MIDI EUROPE;
- być wyrazem woli spółki ISUZU Motors Limited, która stawia sobie za cel wyróżniać się wdrażaniem coraz lepszych technologii zapobiegania " globalnemu ociepleniua" i podejściem do ochrony środowiska. Czynności muszą być zorganizowane tak, aby udowodnić każdemu pracownikowi, że jego działanie jest ważne dla jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;
- poprawić wewnętrzne warunki dla wszystkich zatrudnionych osób w taki sposób, aby każdy rozumiał znaczenie swojej pracy dla dobra firmy;
- wykonywać nieustannie analizę, optymalizację i definiowanie czynności i metod, które zapobiegają powstawaniu braków, eliminują straty czasu i zapewniają zgodność z wymaganymi właściwościami.

Ponadto dla potrzeb " ogólnego" charakteru kierownictwo w czasie okresowych audytów systemu zarządzania ustala dalsze specyficzne cele ciele, które zobowiązuje się korygować po upływie ustalonych przedziałów czasu.

Polityka bezpieczeństwa informacji

Opis polityki

Polityka bezpieczeństwa Midi Europe stanowi zobowiązanie organizacji wobec klientów i stron trzecich do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, a także fizycznych, logicznych i organizacyjnych narzędzi służących do przetwarzania informacji we wszystkich działaniach.

Polityka bezpieczeństwa informacji w Midi Europe opiera się na następujących zasadach:
Zapewnienie organizacji pełnej wiedzy na temat zarządzanych informacji i oceny stopnia ich newralgiczności, aby ułatwić wdrożenie odpowiednich poziomów ochrony.
Zapewnienie bezpiecznego dostępu do informacji, tak aby zapobiec nieupoważnionemu przetwarzaniu lub przetwarzaniu bez niezbędnych uprawnień.
Zapewnienie współpracy organizacji i stron trzecich przy przetwarzaniu informacji poprzez przyjęcie procedur gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Zapewnienie, że organizacja i strony trzecie zaangażowane w przetwarzanie informacji są w pełni świadome kwestii związanych z bezpieczeństwem.
Zapewnienie, że anomalie i incydenty, które mają wpływ na system informatyczny i poziom bezpieczeństwa firmy, są szybko rozpoznawane i odpowiednio zarządzane poprzez skuteczne systemy prewencji, komunikacji i reagowania, w celu zminimalizowania wpływu na działalność.
Zapewnienie dostępu do siedziby i poszczególnych pomieszczeń zakładowych wyłącznie ze strony upoważnionych pracowników, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa obszarów i znajdujących się w nich zasobów.
Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi oraz przestrzegania zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa ustanowionych w umowach ze stronami trzecimi.
Gwarancja wykrywania anomalii, incydentów i słabych punktów systemów informatycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności usług i informacji.
Zapewnienie ciągłości działania i przywracania sprawności operacyjnej w przypadku awarii poprzez stosowanie ustalonych procedur bezpieczeństwa.

 

Data nydania: 23/06/2017